Canada da craze _PUNJABI SHORT MOVIE 2020 | Raju Handiaya Films

Canada da craze _PUNJABI SHORT MOVIE 2020 | Raju Handiaya Films

#Canada#new Punjabi movie#punjabishortmovie

🌟 cast
Mustaq Handiaya
Karamtej Singh
Raju Handiaya
Mohan Singh khalsa
Chameli
Neha pandey
Asha Handiaya
Abhi Khan
Vidya sager
Laxmidevi
Mandeep Singh
Sewak dhaliwal
Mejar Singh
Tari Singh
Manjeet dhaliwal
Raj sran
Karnail Singh

Driector mustaq Ali Khan
Dop jashanpreet bawa
Editor mustaq Ali Khan ,KARAMTEJ SINGH
Writer Raju Handiaya